Lyrics

Robb Bank$ – Redda Bring The Beat Bike Lyrics

[Intro] Yeah, yeah, yeah, yeah Yeah, yeah yeah yeah Waaahk, waawaawaa She said help me, help me, help me I’m trapped in my mind [Verse] She said help me Carefully, I got no energy (WAAAH) Broke me, choke me, stick it slowly No cut, torpedo, O.T Outta time, chewed up Fritos, where my cheese? (WAAAHH) I’m a beat type […]